Palvelut

Poraus

Oikean­lai­sel­la porauk­sel­la on suu­ri mer­ki­tys työn­laa­tuun ja kes­toon. Tai­dok­kaal­la porauk­sel­la täri­nät ja ris­kit ovat minimaaliset.

Panostus

Hoi­dan panos­tuk­set pie­nis­tä kivis­tä suu­rem­piin louhintoihin.

Minul­la on voi­mas­sa ole­vat yli­pa­nos­ta­jan luvat ja olen suo­rit­ta­nut myös panos­ta­jan vas­tuu­hen­ki­lön kurs­sin.
Pys­tyn toi­mi­maan räjäy­tys­työn­joh­ta­ja­na kai­kis­ta vaa­ti­vim­mis­sa­kin kohteissa.

Kivien rikotus

Yksit­täis­ten kivien riko­tus onnis­tuu hydrau­li­sel­la kii­lauk­sel­la tai räjäyttämällä.

Hydraulinen kiilaus

Hydrau­li­nen kii­laus on lähes täri­nä­tön mene­tel­mä, jol­la irro­te­taan kal­lio­ta sel­lai­sis­ta pai­kois­ta, jois­sa räjäyt­tä­mi­nen ei ole jär­ke­vä vaih­toeh­to. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si raken­nus­ten sisä­ti­lat, kuten kellarit.

Kal­lioon pora­taan rei­kiä käsi­ko­neel­la tai pora­vau­nul­la, jon­ka jäl­keen reiät kii­la­taan hydrau­li­ses­ti. Lait­teet ovat käsin kan­net­ta­via, joten niil­lä pää­see ahtai­siin­kin paikkoihin.

Kiinnostuitko palveluista?

Ota yhteyt­tä